HOE MEN CONFLICTEN MOET OPLOSSEN

VERKLARENDE WOORDENLIJST
BIJ DE CURSUS
affiniteit:

het gevoel van affiniteit, liefde of iemand graag mogen. De basisdefinitie van affiniteit is het idee van afstand, hetzij in positieve, hetzij in negatieve zin.

Babylon:

de hoofdstad van Babylonië een imperium uit de oudheid ten westen van Azië (gelegen in het gebied wat nu Irak genoemd wordt) wat bloeide en gedijde omstreeks 2100–689 v. Chr. De meest belangrijke stad in het westen van Azië gedurende die tijd. Babylon stond bekend om zijn prachtige tempels en paleizen.

betwistte:

de onjuistheid aantonen of het tegendeel staande houden.

Chaldea:

de oude naam voor de landen ten noorden van de Perzische Golf en ten zuiden van Babylon. De Chaldeeërs veroverden Babylon in de 7e eeuw v.Chr. waarbij ze het Chaldeeuwse Rijk vestigden (ca. 625–539 v.Chr.). Chaldea groeide en werd het centrum van de beschaafde wereld tot het in 539 v.Chr. door de Perzen werd veroverd.

communicatie:

een uitwisseling van ideeën tussen twee individuen over een afstand.

confronteren:

het vermogen om die dingen die er zijn onder ogen te zien en te ervaren.

derde partij:

iemand die via onjuiste berichten moeilijkheden creëert tussen twee mensen, een persoon en een groep, of tussen twee groepen.

determinisme:

keuzevrijheid; vrijheid om een beslissing te kunnen nemen; het vermogen om zelf te bepalen wat je doet of gaat doen.

De Wet van de Derde Partij:

een wet die stelt dat er bij elke ruzie alleen een conflict zal ontstaan als er een onbekende derde partij bij betrokken is.

ethiek:

de acties die een individu zelf onderneemt om een bepaald gedrag te corrigeren of een situatie recht te zetten die strijdig is met de idealen en de belangen van zijn groep. Het is iets persoonlijks. Wanneer iemand ethisch is of “zijn ethiek 'in' heeft”, is dat uit eigen beweging en wordt dat door hemzelf gedaan.

gegeven:

een gegeven is een stukje informatie – zoals een feit.

Lenin:

Vladimir Ilyich Lenin (1870–1924), Russische leider van de communistische revolutie van 1917, die van 1917 tot 1924 met dwang en terreur als dictator regeerde over de USSR (Union of Sovjet Socialist Republics, een voormalige groep van door Rusland gecontroleerde staten).

rechtspleging:

de maatregelen die de groep neemt ten opzichte van het individu, wanneer het individu nalaat zelf de juiste maatregelen te nemen.

verschijnselen:

dingen die gebeuren of waargenomen of gezien worden; individuele feiten, gebeurtenissen of veranderingen zoals waargenomen door de zintuigen of door het verstand.